Ambalaj Sac : 5 kg
Consum: ≈ 1,6 kg/dm3
Păstrare: ≈ 6 luni