Ambalaj Sac : 25 kg
Consum: ≈ 1,7 kg/dm3
Păstrare: ≈ 12 luni